background
Dijous, 21 Juny 2012 11:31

Ajuts forestals 2012

Ajuts 2012. Finalització abans de 15 de setembre de 2013 (treballs).

Juny de 2012 . Noves convocatòries d'ajuts. Per a sol·licitar ajuts a la gestió forestal sostenible. Triptic

 

Ajuts per a treballs silvícoles en finques privades, convocatòria en curs (Ordre AAM/1144/2012).

 Terminis de presentació de certificació parcial no definitiva, de finalització de treballs i de justificació.

  • Certificació parcial no definitiva: 28 de febrer de 2013, inclòs.
  • Finalització de treballs de les actuacions de la secció 2.3 subsecció 2: fins al 31 d'agost de 2013, inclòs.
  • Finalització de treballs de la resta d'actuacions: fins al 15 de setembre de 2013, inclòs.
  • Justificació de totes les actuacions: fins al 30 de ssetembre de 2013, inclòs.

Nota: (Segons base 9 de l'Ordre AAM/251/2011)
Els comprovants de pagament han de ser documents bancaris, en el cas de pagaments en metàl·lic aquests no podran ser superiors a 3.000 € per proveïdor, i es justificaran mitjançant rebuts de pagament, datats i signats amb el NIF del cobrador i amb l'expressió "Rebut en metàl·lic".

Cal presentar, també, l'acreditació de la titularitat de la finca (nota simple del Registre de la Propietat, preferentment, o escriptura pública, registrada, completada i compulsada).